wersja testowa serwisu

Trwa realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

dzieci-rece

Powiat Rawski przystąpił do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:
  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością);
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Projekt jest finansowany z Budżetu Państwa oraz Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Powiat Rawski otrzymał dofinansowanie realizacji Projektu w wysokości 192 600,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100) w tym ze środków europejskich w kwocie 162 323,28 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 28/100), co stanowi 84,28% oraz ze środków dofinansowaniaw formie współfinansowania krajowego w kwocie 30 276,72 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 72/100), co stanowi 15,72%.

Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej pod numerem telefonu: 46 814 57 60.

źródło: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej