wersja testowa serwisu

Punkt dydaktyczny "Pszczeli zakątek" przy Szkole Podstawowej w Lubani

9381

Szkoła Podstawowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani złożyła wniosek i otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację punktu dydaktycznego pn. „Pszczeli zakątek" przy Szkole Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką".

Projekt do konkursu opracowali nauczyciele: p. Agnieszka Dybowska, p. Iwona Górecka oraz p. Adam Wolański przy wsparciu Dyrekcji Szkoły: p. Marii Charążka i p. Adama Iwanickiego oraz Sekretarza Szkoły: p. Hanny Stępniak. Projekt koordynowała Wójt Gminy Sadkowice: p. Karolina Kowalska.

Całkowity koszt projektu wyniósł 57544,00 zł w tym WFOŚiGW w Łodzi 49544,00 zł, pozostałą kwotę dofinansował Urząd Gminy w Sadkowicach.

Celem Ekopracowni pod chmurką - „Pszczeli zakątek" przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubani jest zdobywanie przez uczniów wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczo – ekologicznej w tym głównie poznanie roli pszczół w życiu człowieka i środowiska naturalnego.

W ramach realizacji zadania teren, na którym znajduje się pracownia uporządkowano, nawieziono ziemi i zasiano trawę. Plac został ogrodzony, posadzono nowe rośliny. Na jego terenie znajdują się: stoły i ławki, stanowiska i pomoce dydaktyczne. Atrakcją pracowni pod chmurką jest Leśna Skocznia oraz ścieżka zmysłów. Ważnym elementem dydaktycznym w naszej pracowni są mini ogródki.

Swój wkład w tworzenie pracowni wnieśli również pracownicy obsługi oraz rodzice, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych.